Kontakti


                             Tālrunis:            00 371 29393111

                             E-pasts:              [email protected]

                             Biroja adrese:   Starta iela 1, Rīgā, LV-1026

                                    Rekvizīti:         1.PROFESIONĀLAIS SERVISS SIA

                                                                  Juridiskā adrese: Miera iela 22-1, Rīgā, LV1001

                                                                  Vienotais reģistrācijas numurs: 40103325753

                                                                  Banka: AS Swedbank

                                                                  Konts: LV69HABA0551029327598

                                                                  Kods: HABALV22


Godātais klient!

Informējam, ka SIA "1.PROFESIONĀLAIS SERVISS" Jūsu personas datus apstrādā, ievērojot personas datu drošību atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. 

Atgādinām, ka no 2018.gada 25.maija stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā saukta – Regula, kura attiecas uz visiem pakalpojumu sniedzējiem un paredz personas datu apstrādi noteiktam mērķim. 

Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, līguma numurs, pakalpojuma sniegšanas adrese, tālruņa numurs/e-pasta adrese) var tikt izmantoti saziņai ar Jums - informēšanai par pakalpojuma sniegšanu, līgumu un rēķinu sagatavošanai un nosūtīšanai. 

Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, labot savus datus un arī pieprasīt datus dzēst, ja līguma saistības ir izpildītas (dati pilnībā tiks dzēsti iestājoties normatīvajos aktos noteiktajam glabāšanas termiņam).

Kontaktu forma